Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego dev.holdentalesklep.eu, zwanej dalej „holdentalesklep.eu”.

1. Administrator danych osobowych

Właścicielem holdentalesklep.eu i jednocześnie administratorem danych osobowych jest Hol-Dental Depot Urszula Chudak, z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 111, działający pod nr REGON 471522475, będący operatorem witryny internetowej dev.holdentalesklep.eu – zwana dalej „Hol-Dental”.

2. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

W czasie korzystania z serwisu holdentalesklep.eu Klient może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Prosimy o podanie tylko tych danych, które są niezbędne do wykonania wybranej przez Klienta usługi. Dane osobowe podawane są dobrowolnie, w związku z zawieranymi umowami, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie zamówionej usługi.

Dane osobowe są zbierane w następujących przypadkach:

  • Zapisy na szkolenia za pośrednictwem formularza

W formularzu zgłoszeniowym prosimy o podanie danych niezbędnych do zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu oraz wystawienia dokumentu sprzedaży:

– imię i nazwisko lub firma przedsiębiorcy

– adres e-mail

– numer telefonu kontaktowego

– numer NIP – tylko w przypadku przedsiębiorców

– adres korespondencyjny (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość)

  • Subskrypcja newslettera Hol-Dental

Zaprenumerowanie wydawanego przez Hol-Dental newslettera wymaga wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w odpowiednim formularzu i podania następujących danych:

– imię i nazwisko

– adres e-mail

 

3. Powierzenie przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których Hol-Dental korzysta przy prowadzeniu witryny internetowej dev.holdentalesklep.eu: dostawcom usługi hostingu, usług finansowo-księgowych i informatycznych, firmom kurierskim. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie odpowiednich umów zawartych z Hol-Dental.

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych, Hol-Dental udostępni je uprawnionym organom państwowym.

4. Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane przez Hol-Dental:

– przez okres niezbędny do wykonania zawartej z Klientem umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający przedawnieniu roszczeń z nią związanych, bądź

– do chwili cofnięcia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wniesienia przez niego sprzeciwu w zależności tego, które z ww. zdarzeń nastąpi wcześniej.

5. Bezpieczeństwo danych osobowych

Przetwarzając dane osobowe Klientów stosujemy środki organizacyjne i techniczne służące zapewnieniu bezpieczeństwa powierzonych przez Klientów danych poprzez ochronę witryny internetowej dev.holdentalesklep.eu

6. Uprawnienia Klienta

Klient jest uprawniony w każdym czasie do:

– dostępu do swoich danych osobowych, przetwarzanych przez administratora,
– żądania sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
– złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
– żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach przewidzianych prawem.

Wykonanie niektórych spośród wymienionych wyżej uprawnień może uniemożliwić korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Hol-Dental może świadczyć jedynie za zgodą Klienta. Hol-Dental może zachować niektóre dane osobowe w zakresie, w jakim ich przetwarzanie jest niezbędne do dochodzenia lub obrony roszczeń, związanych z zawartymi umowami.

7. Zmiana polityki prywatności

Hol-Dental zastrzega sobie prawo zmiany Polityki prywatności, o czym poinformuje Klientów drogą elektroniczną na wskazany przez nich przy rejestracji adres e-mail. Aktualna Polityka prywatności znajduje się na stronach serwisu dev.holdentalesklep.eu

8. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa przekazanych danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod naszym numerem telefonu:

+48 42 633 87 55 lub adresem e-mail:[email protected]