I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Dane Sprzedawcy

1.1 Sklep internetowy Hol Dental Depot działający pod adresem www.holdental.pl prowadzony jest przez HOL DENTAL DEPOT NIP: 7251038506, REGON: 471522475.
1.2 Siedziba Hol Dental Depot znajduje się w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 111, kod pocztowy 90-425.
1.3 Kontakt ze sprzedającym jest możliwy za pośrednictwem:


2. Słowniczek:

2.1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.holdental.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem Internetu.
2.2. Sprzedawca – Hol Dental Depot Urszula Chudak
2.3. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
2.4. Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do doręczenia wybraną przez Klienta formą dostawy/odbioru.
2.5. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej; dokonująca zakupów w Sklepie.
2.6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej w tym zakupów w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową.
2.7. Konto Klienta – baza zawierająca dane Klienta służące do realizacji składanych zamówień oraz historię zamówień Klienta.
2.8. Przelew bankowy – płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie w usłudze przekazu pocztowego.
2.9. Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem systemu Paynow lub innych systemów płatności on-
line.


II. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów, w szczególności za pośrednictwem sieci Internet.
2. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.holdental.pl.
3. Zamówienia poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć
wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia znajdującego się w Sklepie. Złożenie zamówienia stanowi ofertę zakupu towarów. Klient jest zobowiązany do
pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularza zamówienia.
4. Zamówienia są przyjmowane również:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [email protected];
 • pocztą tradycyjną pod adresem Hol Dental Depot, ul. Piotrkowska 111, 90-425 Łódź

5. Klienci mają możliwość korzystania ze Sklepu poprzez rejestrację i utworzenie Konta Klienta, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie
dotyczące jego działań w Sklepie. Świadczenie usług w ramach Konta w Sklepie ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą ze
Sprzedawcą dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wypełnienie Formularza obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji,
w których Sprzedawca jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania
przedmiotowego zamówienia.
6. W celu dokonania rejestracji utworzenia Konta należy: wejść na stronę sklepu i w prawym górnym rogu wybrać: „Konto” -> „Zaloguj się” -> „Stwórz konto",
a następnie wypełnić miejsce na e-maila. Z chwilą potwierdzenia rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem,
a Sprzedawcą, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sprzedawcę na warunkach określonych w Regulaminie.
7. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać
wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu oraz do wykonywania
wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
8. Składając zamówienie Klient dokonuje:

 • wyboru zamawianych towarów;
 • oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy;
 • oznaczenia adresu na który ma być wystawiona faktura (jeżeli Klient życzy sobie fakturę);
 • wyboru sposobu uregulowania płatności.

9. Natychmiast po złożeniu zamówienia (zarejestrowaniu zamówienia w systemie sprzedaży Sprzedawcy przez obsługę Sklepu) Klient otrzymuje e-mailem wiadomość
potwierdzającą, że zamówienie dotarło do Sklepu. Wiadomość ta może zawierać prośbę o potwierdzenie złożonego zamówienia przez Klienta. Sprzedawca zastrzega
sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Umowa sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem zawarta jest z chwilą potwierdzenia przez
Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.
10. Sklep rozpoczyna realizację zamówienia:

 • w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przy odbiorze, natychmiast po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia od Klienta;
 • w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przelewem elektronicznym lub kartą kredytową za pośrednictwem systemów płatności 
 • on-line, natychmiast po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności;
 • w przypadku zamówień złożonych z wybranym sposobem regulowania płatności przelewem bankowym, natychmiast po otrzymaniu przez Sklep wpływu przelewu na konto
  bankowe wskazane przy zamówieniu.

11. Sprzedawca w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia. Zamówienie będzie uważane za złożone tylko w sytuacji, gdy w formularzu
Zamówienia zostaną umieszczone wszelkie dane pozwalające na prawidłową identyfikację Klienta, w tym w szczególności numer telefonu kontaktowego lub adres
email.
12. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia przez Klienta, traktowana jest jako naruszenie zasad regulaminu.
13. W przypadku, gdy towar jest niedostępny (brak towaru w magazynie lub u dostawców Sklepu) i brak jest możliwości realizacji zamówienia Klienta w terminie 30
dni, Sklep ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy. W takim wypadku Sklep najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty zawarcia umowy,
zawiadamia klienta o braku możliwości spełnienia świadczenia oraz zwraca całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.
14. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem i braku możliwości realizacji zamówienia w tej części w terminie 30 dni, Klient jest
informowany przez obsługę Sklepu o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie całości zamówienia).
15. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczana jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania
potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku wyczerpania się towarów ze sprzedaży promocyjnej
lub wyprzedaży, Sklep poinformuje o tym fakcie Klienta. W takim wypadku Sklep będzie uprawniony do skorzystania z możliwości odstąpienia od umowy,
przewidzianego w ust. I pkt 13 i 14 Regulaminu.
16. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon, zgodnie z dyspozycją Klienta przekazaną w zamówieniu.
17. Informacje na temat towarów Sprzedawca zamieszcza na stronie www.holdental.pl. Informacje te nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a wyłącznie
zaproszenie do negocjacji.
18. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sklepem dotycząca zakupu towaru ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia
świadczenia związanego z zakupem towarów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów,
w których miejscem spełnienia świadczenia jest Punkt Odbioru Osobistego.
19. Niektóre towary sprzedawane w Sklepie mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielenia gwarancji
każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach Sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez
gwaranta, udostępnionym w zakładce „gwarancje” w opisie danego towaru. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane
punkty serwisowe producenta. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach
internetowych producentów.

III. ZMIANY W ZAMÓWIENIACH
1. Zmiany w zamówieniu Klient może dokonywać do momentu jego zrealizowania (czyli do momentu przekazania do wysłania). Klient może wycofać złożone zamówienie
w całości do momentu jego wysłania.
2. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta e-mailem pod adresem [email protected], lub bezpośredni kontakt
z operatorem telefonicznie pod numerem (+48) 42 633 87 55. Zmiany w zamówieniu zlecane telefonicznie lub poprzez komunikatory, będą wprowadzane wyłącznie po
zweryfikowaniu Klienta jako właściciela Konta, na którym zostało złożone zamówienie podlegające modyfikacji.
3. Modyfikacje w zamówieniach przekazywane e-mailem dotyczące zmiany: adresu Klienta, adresu dostawy oraz zawierające polecenia zwrotu nadpłaty będą przyjmowane
do realizacji tylko w przypadku, gdy dyspozycja zostanie przekazana z adresu e-mail zarejestrowanego na Koncie Klienta.

IV. CENY TOWARÓW I KOSZTY DOSTAWY
1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT lub
paragon według dyspozycji Klienta. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient
wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.
2. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania
i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych
przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
5. Koszty dostawy zostaną doliczone do zamówienia, zgodnie z cennikiem dostaw obowiązującym w dniu złożenia przez Klienta zamówienia.

V. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA I CZAS DOSTAWY
1. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 14 dni od dnia zawarcia umowy. W podanym czasie realizacji zamówienia uwzględnia się tylko dni robocze.
2. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji zamówienia wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin realizacji zamówienia określany
jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.
3. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Klienta lub przygotowywane są do odbioru z Punktu Odbioru. Wyboru
sposobu dostarczenia zamówienia dokonuje Klient przy składaniu zamówienia.
4. W przypadku odbioru osobistego, przesyłki są dostarczane do Punktu Odbioru. O możliwości odebrania zamówienia, Sprzedawca informuje drogą elektroniczną.
Przesyłkę należy odebrać w ciągu 14 dni od otrzymania informacji o możliwości odbioru zamówienia.
5. Czas dostawy uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

5.1. W przypadku dostawy na terenie Polski poprzez firmę kurierską przewidywany czas dostawy wynosi 1 dzień roboczy.
5.2. W przypadku dostawy na terenie Unii Europejskiej poprzez firmę kurierską przewidywany czas dostawy wynosi 2-5 dni roboczych.
5.3. W przypadku odbioru osobistego w Punkcie Odbioru przewidywalny czas dostawy – ten sam dzień roboczy.
5.4. Czas dostawy określony w pkt 5.1 i 5.2 jest czasem deklarowanym przez firmę kurierską i Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jego przedłużenie.

6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane wyłącznie podaniem przez Klienta błędnego adresu
dostawy.

VI. FORMY PŁATNOŚCI
1. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie towar, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy,
z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.
2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

płatność przy odbiorze gotówką (w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej lub kuriera Sklepu; a także w przypadku zamówienia
odbieranego osobiście w Punkcie Odbioru);
płatność kartą płatniczą/kredytową (w przypadku zamówienia odbieranego osobiście w Punkcie Odbioru);
płatność przelewem elektronicznym realizowana za pośrednictwem systemów płatności elektronicznych Paynow  bez względu na formę
dostawy/odbioru);
płatność BLIK;
płatność przelewem bankowym wykonywanym z dowolnego banku lub przekazem pocztowym na konto (bez względu na formę dostawy/odbioru.).

3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą poza terytorium Polski:

płatność przelewem bankowym wykonywanym z dowolnego banku lub przekazem pocztowym na konto (bez względu na formę dostawy);
płatność przelewem elektronicznym realizowana za pośrednictwem systemów płatności elektronicznych Paynow  bez względu na formę dostawy/odbioru);

4. W przypadku wybranych produktów, z uwagi na ich właściwości lub wartość Sklep zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień
lub form dokonania zapłaty za zamówienie. Szczegółowa informacja w tym zakresie umieszczona jest bezpośrednio przy opisie produktu.

VII. REKLAMACJE I ZWROTY
1. Zapisy z pkt VII regulaminu sklepu mają zastosowanie tylko na terenie państw na terytorium Unii Europejskiej.
2. Prosimy o zwrócenie uwagi na stan paczki przy jej odbiorze. Prosimy o sprawdzenie, czy przesyłka nie jest w jakikolwiek sposób uszkodzona np. mechanicznie
lub czy zabezpieczenie nie nosi śladów ingerencji (czy taśma nie jest naruszona) itp. Jeżeli są jakiekolwiek uszkodzenia, prosimy w obecności listonosza lub
kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić, czy towar zamówiony przez Państwa nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli produkty okażą się uszkodzone,
wylane, pogniecione itp., prosimy o spisanie w obecności doręczyciela protokołu reklamacyjnego. W razie reklamacji Sklep wyjaśnia, że sporządzenie protokołu
nie jest obowiązkiem Klienta, a jego brak nie stanowi warunku kierowania jakichkolwiek roszczeń wobec Sklepu przysługujących Klientowi i nie ogranicza
żadnych uprawnień Klienta.

[Zwrot]
3. W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki, klient może zażądać zwrotu pieniędzy i odesłać paczkę z powrotem w ciągu 14 dni od zgłoszenia żądania. Produkt
powinien być zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

[Odstąpienie od umowy]
4. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy (pkt 5.6
poniżej), składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie. Oświadczenie może być złożone na formularzu dostępnym TUTAJ 
lub na adres email [email protected]. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno być nadane na adres:
Hol Dental Depot, ul. Piotrkowska 111, 90-425 Łódź lub na adres e-mail [email protected]

5.1 W przypadku odstąpienia od umowy Klient będący konsumentem jest obowiązany do zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia
w którym odstąpił od umowy, chyba, że Sklep zaproponuje, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
5.2 W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, nie później niż
wciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób
dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie będzie zobowiązany do zwrotu Klientowi dodatkowych poniesionych przez niego kosztów.
5.3 Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób
zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi innymi kosztami.
5.4 Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze towar od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania
towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
5.5 Klient będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza
konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.
5.6 Klient będący konsumentem w przypadku odstąpienia od umowy ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • w której cena towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
  odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę  
  zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed
  upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.[Reklamacje]
7. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
8. Sprzedawca jest odpowiedzialny za wady towaru na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza
się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
9. Sprzedawca odpowiada za wady rzeczy, które istniały w chwili wydania rzeczy Klientowi (w przypadku odbioru osobistego) lub w chwili wysłania rzeczy
(w przypadku dostarczenia przez kuriera) jak też za wady, które wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej chwili, na podstawie obowiązujących
przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
10. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez
nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

10.1 Jeżeli Klientem jest Konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast
wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby
nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
10.2 Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

        Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
11. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu
kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym
sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na
wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
12. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. O wyniku reklamacji klient będzie informowany drogą elektroniczną lub telefonicznie.
Przesłanie reklamowanego produktu odbywa się na koszt Sprzedawcy.
13. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione. W każdym z powyższych przypadków, gdy
realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedawca.

[Adres do zgłoszeń]
14. W przypadku gdy Klient ma zamiar zgłosić żądanie zwrotu pieniędzy, odstąpienie od umowy, oświadczenia lub reklamację może to zrobić w jeden z następujących
sposobów:

 • przesłać zgłoszenie na adres e-mail: [email protected];
 • przesłać zgłoszenie na adres Hol Dental Depot, ul. Piotrkowska 111, 90-425 Łódź

15. W zgłoszeniu prosimy precyzyjnie określić jego rodzaj, okoliczności uprawniające do jego złożenia i jeżeli to wymagane na podstawie powyższych przepisów,
przyczynę zgłoszenia.
16. „Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania
sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

VIII. DANE OSOBOWE
1. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sprzedawcy oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji
umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Sprzedawcę. Klient ponosi
odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
2. Dane osobowe są chronione zgodnie z RODO  (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. ) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
3. Dane osobowe przekazywane, o których mowa w pkt. 1 są przetwarzane przez Administratora danych - Hol Dental Depot, ul. Piotrkowska 111, 90-425 Łódź.
Powierzone Sklepowi dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu przetwarzane będą:

w celu założenia konta Klienta i realizacji zamówienia Klienta,
jeżeli Klient wyraził na to zgodę, w celu przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez Sprzedawcę.

4. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich
przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do
realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Klient po
zarejestrowaniu się może sam dokonać zmian, o których mowa w zdaniu poprzednim na stronach Sklepu w sekcji Twoje Konto.

Powierzone Sklepowi dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

 • RODO  (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. )
 • Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
 • rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych
  i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

5. Szczegółowe informacje na temat prowadzonej przez Sprzedawcę polityce prywatności znajdują się na stronie http://www.holdental.pl. Dokument ten stanowi
załącznik do niniejszego Regulaminu.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę w ramach Sklepu będą rozstrzygane przez sądy powszechne.
2. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem
Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,
znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zmianami) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U 2014 poz. 827).
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r. i dotyczy wszystkich zamówień złożonych od tego dnia włącznie.
5. Sprzedawca może zmienić Regulamin z ważnych powodów. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu
udostępnienia zmienionego Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że zamówienia rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.
6. Przy pierwszym logowaniu w Sklepie po chwili wejścia w życie zmian Klient zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa
akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy ze Sprzedawcą.